หน้าหลัก   │   เกี่ยวกับจังหวัด   │  โครงสร้างหน่วยงาน   │  ติดต่อสอบถาม   │  FAQ   │  ผังเว็บไซต์   │  Englishการติดต่อ

ข้อมูลจังหวัดสุโขทัย
ประวัติศาสตร์สุโขทัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เทศกาลงานประเพณี
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ทำเนียบหน่วยงาน
เว็บไซต์ในจังหวัด
แผนผังเว็บไซต์
แผนที่จังหวัดสุโขทัย

ปฏิทิน

 

ค้นหาข้อมูล 

 
Google
 
รายงานผลการตรวจติดตาม

คำสั่งจังหวัดสุโขทัยที่ 292/2555
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในจังหวัดสุโขทัย

ขอเชิญประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจังหวัดสุโขทัย

ส่วนราชการประจำจังหวัด/จังหวัด(คลิก)

แผนภาพแสดงระยะเวลาการจัดส่งรายงานการตรวจสอบแและประเมินผลภาคราชการระยะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (รอบ ๖ เดือน) สำหรับจังหวัด (คลิก)

แผนภาพแสดงระยะเวลาการจัดส่งรายงานการตรวจสอบแและประเมินผลภาคราชการระยะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (รอบ ๑๒ เดือน) สำหรับจังหวัด (คลิก)

*******
แบบ ปอ.1

แบบ ปอ.2

แบบ ปอ.3

แบบฟอร์มที่ 2

สรุปการประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครั้งที่๕/๒๕๕๕

 

 

 

 

 


   

ลิขสิทธิ์ © สำนักงานจังหวัดสุโขทัย 2551. สงวนลิขสิทธิ์.


จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสุโขทัย (ผู้พัฒนาเว็บไซต์ นางสาวสุพรรณี อินทร์ศรี)
ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโ่ขทัย 64000
โทรศัพท์ 0-5561-4304 โทรสาร 0-5561-1619
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ  20-Dec-2012 สนับสนุน IE 6.0 ขึ้นไป และรายละเอียดจอภาพ 1024 x 768 pixels