หน้าหลัก   │   เกี่ยวกับจังหวัด   │  โครงสร้างหน่วยงาน   │  ติดต่อสอบถาม   │  FAQ   │  ผังเว็บไซต์   │  English


การติดต่อ

ข้อมูลจังหวัดสุโขทัย
ประวัติศาสตร์สุโขทัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เทศกาลงานประเพณี
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ทำเนียบหน่วยงาน
เว็บไซต์ในจังหวัด
แผนผังเว็บไซต์
แผนที่จังหวัดสุโขทัย

มุมราชการ

รายงานการประชุมประจำเดือน
รายงานการประชุม ศตส.จ.สท.
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ความรู้ด้านกฎหมาย
พยากรณ์สภาพอากาศ
ศูนย์ข้อมูลข่่าวสาร

ปฏิทิน

ค้นหาข้อมูล 

 
Google
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ จังหวัดสุโขทัย 

   

  ตั้งอยู่บริเวณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 1 ห้องรับส่งหนังสือ


 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

   

  ข้อมูลข่าวสาร

   หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อเท็จจริงข้อมูลหรือสิ่งใดๆ

  ข้อมูลข่าวสารของราชการ

   หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครอง หรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐ หรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสาร

  ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย

   - ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์ จะเปิดเผยมิได้
   - การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ หรือการคลังของประเทศ
   - การเปิดเผยจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการฟ้องคดี การปราบปราม
   - การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอัตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
   - รายงานการแพทย์ หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการลุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร

 ขั้นตอนการรับบริการข้อมูลข่าวสาร 

   
 

 อัตราค่าธรรมเนียม 


ระยะเวลาให้บริการ

- ไม่เกิน 5 นาที/เรื่อง นับตั้งแต่ได้รับคำร้อง (กรณีผู้ขอรับบริการแจ้งข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน)

ค่าธรรมเนียม

- หน้าละ 1 บาท (กรณีไม่มีการรับรองสำเนาถูกต้อง)
- หน้าละ 5 บาท (กรณีมีการรับรองสำเนาถูกต้อง)

การยกเว้นค่าธรรมเนียม

- นักเรียน/นักศึกษา
- ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (โดยนำกระดาษมาทดแทน 3 เท่า ของเอกสารที่ได้รับ
- ผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ (อยู่ในดุลพินิจของเจ้าหน้าที่๗


 ประกาศ  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

     ลิขสิทธิ์ © สำนักงานจังหวัดสุโขทัย 2551. สงวนลิขสิทธิ์.จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโ่ขทัย 64000
โทรศัพท์ 0-5561-4304 โทรสาร 0-5561-1619
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 18-Mar-2009 สนับสนุน IE 6.0 ขึ้นไป และรายละเอียดจอภาพ 1024 x 768 pixels