ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลการเดินทางและที่พัก
ข้อมูลด้านการเมืองการปกครอง
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
เตือนภัยธรรมชาติ
 
พระสุโขทัย
 

บรรยายสรุปจังหวัด (Acrobat)

 

บรรยายสรุปอำเภอ (Acrobat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


พระสุโขทัย

พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย

พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย

พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย

               อยู่ในห้วงพุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๐ นับตั้งแต่พ่อขุนบางกลางท่าวเจ้าเมืองบางยาง และพ่อขุนผาเมือง เจ้าเมืองราดได้ร่วมกันตีได้เมืองสุโขทัย พ่อขุนบางกลางท่าวได้รับสถาปนาเป็นเจ้าเมืองสุโขทัย ประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นกับขอม และได้มีพระมหากษัตริย์ปกครองกรุงสุโขทัยต่อมาอีกหลายพระองค์ ตั้งอาณาจักรสุโขทัยเป็นปึกแผ่น

พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย

               ในห้วงเวลาดังกล่าว พุทธศาสนาในลังกาเจริญรุ่งเรืองมาก บรรดาพระสงฆ์ในสุวรรณภูมิอันได้แก่ ไทย พม่า มอญ พากันไปศึกษาพุทธศาสนาในลังกาเป็นอันมาก และได้มีพระสงฆ์ชาวลังกา เข้ามาเผยแพร่ พุทธศาสนาในดินแดนส่วนนี้ด้วย โดยในระยะแรกมาอยู่ที่นครศรีธรรมราช ต่อมาจึงขึ้นไปอยู่สุโขทัย และเชียงใหม่ ดังนั้นพระพุทธรูปในยุคนี้จึงได้แบบอย่างมาจากลังกา ลักษณะโดยทั่วไปมีดังนี้คือ รัศมียาว เส้นพระศกขมวดก้นหอย ส่วนมากไม่มีไรพระศก พระขนงโก่ง พระนาสิกงุ้ม พระหนุเสี้ยม หัวพระถันโปน ชายสังฆาฏิยาว ปลายมี ๒ แฉก และย่นเป็นเขี้ยวตะขาบ ฐานส่วนใหญ่เป็นแบบฐานเอียง ตอนกลางโค้งเข้าด้านใน ตรงข้ามกับสมัยเชียงแสน

 

พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย

พระพุทธรูปสมัยนี้ แบ่งออกเป็น ๓ รุ่น ด้วยกัน คือ

รุ่นแรก มีวงพระพักตร์กลมแบบลังกา

รุ่นที่สอง มีวงพระพักตร์ยาว และพระหนุเสี้ยม

รุ่นที่สาม น่าจะสร้างในรัชสมัยพระมหาธรรมราชา หรือ พระเจ้าลิไท พระองค์ทรงหาหลักฐานต่าง ๆ จากพระไตรปิฎก มาประกอบการสร้างพระพุทธรูป จึงได้เกิดพระพุทธรูปแบบสุโขทัยขึ้นอีกแบบหนึ่ง ได้แก่ พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ วงพระพักตร์ รูปไข่คล้ายแบบอินเดีย ปลายนิ้วพระหัตถ์เสมอกันทั้ง ๔  นิ้ว

 

ที่มา : หอมรดกไทย www.heritage.thaigov.net 

 

กรุพระเครื่องสุโขทัย

พระนางแขนอ่อน

พระพิจิตรข้างเม็ด

พระพิมพ์อู่ทอง

พระกรุมะค่า

พระลีลาถ้ำหีบ

พระงบน้ำอ้อย

พระใบมะขาม วัดสวนแก้วอุทยานน้อย

หลวงพ่อโต กรุวัดป่ามะม่วง

พระร่วงหลังรางปืน

พระร่วงนั่งหลังตัน

พระนาคปรกสนิมแดง

พระกลีบบัว แขนอ่อน

พระนางพญาเสน่ห์จันทน

พระร่วงนั่งหลังลิ่ม

พระร่วงเปิดโลกกรุเตาทุเรียง

พระท่ามะปราง สุโขทัย

พระแม่ย่า กรุวัดเข่าแม่ย่า

พระลีลา กล้วยตาก

พระวัดป่ามะม่วง

พระสุโขทัย บัว ๒ ชั้น

 


[
ข้อมูลจังหวัดสุโขทัย] [ประวัติศาสตร์สุโขทัย] [สถานที่ท่องเที่ยว] [เทศกาลงานประเพณี] [หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์] [ทำเนียบหน่วยงาน] [เว็บไซต์ในจังหวัด]
[
แผนผังเว็บไซต์]
 

.

พัฒนาโดย : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสุโขทัย  โทร. 0-5561-4304  โทรสาร 0-5561-1619

ติดต่อผู้ดูแลเว็บ E-mail : sukhothai@moi.go.th ,  sukhothai_gov@thaimail.com