วิสัยทัศน์จังหวัดสุโขทัย "สุโขทัยเมืองแห่งมรดกโลก ท่องเที่ยวประทับใจ" ค่านิยมหลักจังหวัดสุโขทัย"มุ่งเน้นผลงาน บริการด้วยใจ โปร่งใสให้ตรวจสอบ ตอบสนองยุทธศาสตร์จังหวัด"

หน้าหลัก   │   เกี่ยวกับจังหวัด   │  โครงสร้างหน่วยงาน   │  ติดต่อสอบถาม   │  ผังเว็บไซต์   │  English

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด

ข้อมูลจังหวัดสุโขทัย
ประวัติศาสตร์สุโขทัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เทศกาลงานประเพณี
ปฏิทินการท่องเที่ยว
แผนที่จังหวัดสุโขทัย
บรรยายสรุปจังหวัดสุโขทัย
ทำเนียบส่วนราชการปี 2556
------------------------------------------
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
สุโขทัย

------------------------------------------

ผู้บริหารจังหวัด


หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุโขทัย


มุมงานราชการ

คำสั่งจังหวัดสุโขทัย มอบอำนาจ ที่ 2073/2553
------------------------------------------
แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด(เฉพาะมิติที่1)ที่ต้องการรายงานข้อมูลผ่านระบบ
การบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การภาครัฐ ( GSMS)

-----------------------------------------
ประชุมกรมการจังหวัดสุโขทัย
------------------------------------------
ความรู้ด้านกฎหมาย
------------------------------------------
การบริหารทรัพยากรบุคคล
------------------------------------------
การปราบปรามการทุจริต
------------------------------------------
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และ กระทรวงมหาดไทย


ระบบสารสนเทศจังหวัดสุโขทัย

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง (จังหวัดสุโขทัย )
------------------------------------------
ฐานข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลาง
------------------------------------------
E-learning (สาระ IT)


โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อการพยากรณ์น้ำ

รายละเอียดโครงการ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ข้อมูลข่่าวสารจังหวัดสุโขทัย

กิจกรรม เทศกาล งานประเพณี ประจำปี 2556
(ปฏิทินการท่องเที่ยวประจำปี 2556)

แสดงความคิดเห็น

กระดานสนทนา (เว็บบอร์ดจังหวัดสุโขทัย)

เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย

นโยบายกระทรวงมหาดไทย
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ มท.
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

เชื่อมโยงเครือข่าย

ประเทศไทย 76 จังหวัด

หน่วยงานภาครัฐ

สถาบันการศึกษา

สถาบันการเงิน

หน่วยงานภายในจังหวัดสุโขทัย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สื่อมวลชน

ค้นหาข้อมูล 

 
Google

ราคาน้ำมันประจำวัน 

อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 

ตรวจสอบสภาพอากาศ จำนวนผู้เยี่ยมชม free web hit counter
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554


ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ประจำปี ๒๕๕๖


การปรับปรุงภาคผนวก ๑ ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๒๖


การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๕

ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕

ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555

ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555

ขอเชิญร่วมถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัลยา สิริวัฒนาพรรณวด

ภาพพระบรมฉายาลักษณ์"รูปที่ 1 รูปที่2รายงานการประชุม คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานท้องถิ่น ผู้อำนวยการวิทยาลัย โรงเรียน ผกก./รอง ผกก. ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๕๕ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕

 

กฏบัตร หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสุโขทัย

คู่มือการใช้งาน สำหรับผู้รายงานผลและผู้บริหาร
(โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดภายใต้
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540)

คู่มือการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัิติราชการของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255521/02/2555
********แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

แผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดและRoadmap ปี ๒๕๕๕

กำหนดวันหยุดราชการในพื้นที่ประสบอุทกภัยเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ  :: หนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการ ::

แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๗ Download

แบบฟอร์มการจัดทำแผนกลุ่มจังหวัด ปี ๒๕๕๗

ร่างกฏสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำหนดเครื่องแบบพิเศษสำหรับ
ข้าราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน Download

ด่วน!!นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2557 - 2560)Download

ด่วน!!แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2560)

แบบรายงานภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยตามนโยบายรัฐบาลและแผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘(รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมตรี) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๕ (คลิก)


ขั้นตอนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติจังหวัดสุโขทัย

คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีในการจัดทำหรือแปลงเอกสาร และข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) จังหวัดสุโขทัีย
พ.ศ.2552 - 2555 จังหวัดสุโขทัย
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของจังหวัดสุโขทัย

  ประมวลมติคณะรัฐมนตรีที่สนับสนุนการบังคับใช้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540-

 

  :: ข่าวประกวดราคา / สอบราคา ::
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

คณะรัฐมนตรี 
วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554

 ข่าวด่วน 


 ข่าวการเมือง 


 ข่าวเศรษฐกิจ 


 ข่าวภูมิภาค 


 แผนที่จังหวัดสุโขทัย 

 สภาพอากาศวันนี้ 


ลิขสิทธิ์ © สำนักงานจังหวัดสุโขทัย 2553. สงวนลิขสิทธิ์.

จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสุโขทัย (นางสาวสุพรรณี อินทร์ศรี ผู้พัฒนาเว็บไซต์)
ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโ่ขทัย 64000
โทรศัพท์ 0-5561-1619 โทรสาร 0-5561-1619 :E-Mail Sukhothai @moi.go.th
ปรับปรุงข้อ 15-Jan-2013 Sep-2011 สนับสนุน IE 6.0 ขึ้นไป และรายละเอียดจอภาพ 1024 x 768 pixels