หน้าหลัก   │   เกี่ยวกับจังหวัด   │  โครงสร้างหน่วยงาน   │  ติดต่อสอบถาม   │  FAQ   │  ผังเว็บไซต์   │  English


การติดต่อ

ข้อมูลจังหวัดสุโขทัย
ประวัติศาสตร์สุโขทัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เทศกาลงานประเพณี
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ทำเนียบหน่วยงาน
เว็บไซต์ในจังหวัด
แผนผังเว็บไซต์
แผนที่จังหวัดสุโขทัย

มุมราชการ

รายงานการประชุมประจำเดือน
รายงานการประชุม ศตส.จ.สท.
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ความรู้ด้านกฎหมาย
พยากรณ์สภาพอากาศ
ศูนย์ข้อมูลข่่าวสาร

ปฏิทิน

ค้นหาข้อมูล 

 
Google
  การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

   

    องค์กรที่มีการบริหารงานเป็นเลิศ จะต้องมีระบบการวัดและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ที่สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันและทั่วถึงทั้งองค์กร เพื่อใช้ติดตามการปฏิบัติงานประจำวัน และผลการดำเนินงานตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร รวมถึงนำข้อมูลและสารสนเทศมาเรียนรู้ เพื่อให้เิกิดนวัตกรรม เพื่อผลักดันให้เกิดการปรับปรุง และพัฒนาองค์กร

    อีกประการหนึ่งที่สำคัญคือ องค์กรต้องสร้างความพร้อมในการใช้งานของข้อมูลสารสนเทศ และคุณภาพของ Hardware และ Software โดยต้องออกแบบระบบข้อมูล และสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการใช้ และทำให้ข้อมูลและสารสนเทศถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา สามารถนำไปใช้งานได้ และมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นการสร้างสินทรัพย์ทางความรู้ให้อยู่กับองค์กร โดยพัฒนาระบบให้องค์ความรู้ถูกถ่ายทอด และเก็บรักษาไว้ที่องค์กร และมีการแบ่งปันความรู้ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างรวดเร็วทั่วทั้งองค์กร

   

 ข้อมูลการจัดการสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัดสุโขทัย 

   
   
 

 องค์ความรู้ที่สนับสนุนการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

   
   
 


     ลิขสิทธิ์ © สำนักงานจังหวัดสุโขทัย 2551. สงวนลิขสิทธิ์.จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโ่ขทัย 64000
โทรศัพท์ 0-5561-4304 โทรสาร 0-5561-1619
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 09-Jun-2010 สนับสนุน IE 6.0 ขึ้นไป และรายละเอียดจอภาพ 1024 x 768 pixels