ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเสื้อยืดพระราชทาน "Bike อุ่นไอรัก" จำนวน 5,793 คน

กำหนดรับมอบเสื้อยืดพระราชทาน "Bike อุ่นไอรัก" เพิ่มเติม
ระหว่างวันที่ 6 - 9 ธันวาคม 2561

กำหนดการ
 
วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561
  เวลา 07.00 - 17.00 น. - พิธีรับมอบเสื้อพระราชทาน "Bike อุ่นไอรัก" ณ อาคารศาลาเอนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (ดาวน์โหลดเอกสาร)
วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561
  เวลา 08.00 - 17.00 น. - พิธีรับมอบเสื้อพระราชทาน "Bike อุ่นไอรัก" ณ อาคารศาลาเอนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (ดาวน์โหลดเอกสาร)
กำหนดการซ้อมใหญ่ วันที่ 6 ธันวาคม 2561
  เวลา 14.15 น. - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" พร้อมกัน ณ บริเวณที่ตั้งขบวน
    - ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย (นายไมตรี ไตรติลานันท์) เดินทางถึงบริเวณสถานที่จัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก"
    - ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เข้าประจำจุด ณ บริเวณพิธีจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก"
    - ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยพร้อมเพรียงกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ด้านหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวถวายราชสดุดี
    - ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
    - ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เข้าประจำจุดพร้อมจักรยาน ให้สัญญาณเริ่มปั่นจักรยานกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก"
    - ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นำขบวนของจังหวัด ออกจากจุดเริ่มต้นปั่นผ่านซุ้มประตู (จุด START) ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ไปตามเส้นทาง (แผนที่เส้นทาง)
  เวลา 16.20 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เดินทางถึงวัดมหาธาตุ
        * เริ่มกิจกรรมแปรอักษรพร้อมกัน ณ บริเวณหน้าวัดมหาธาตุ (จังหวัดจัดเจ้าหน้าที่นำน้ำดื่มมาบริการแก่ผู้เข้าร่วมปั่น)
        * ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย จิตอาสาและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
    - เสร็จกิจกรรมบริเวณหน้าวัดมหาธาตุ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยปั่นจักรยานนำขบวนจักรยาน กลับศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (แผนที่เส้นทาง)
  เวลา 17.30 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และผู้เข้าร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ถึง (จุด FINISH) พร้อมกัน ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
    - เสร็จพิธี
 
     
กำหนดการ กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ของจังหวัดสุโขทัย
วันที่ 9 ธันวาคม 2561
  เวลา 10.00 - 14.00 น. ลงทะเบียน
  เวลา 14.15 น. - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" พร้อมกัน ณ บริเวณที่ตั้งขบวน
    - ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย (นายไมตรี ไตรติลานันท์) เดินทางถึงบริเวณสถานที่จัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก"
    - ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เข้าประจำจุด ณ บริเวณพิธีจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก"
    - ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยพร้อมเพรียงกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ด้านหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวถวายราชสดุดี
    - ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
    - ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เข้าประจำจุดพร้อมจักรยาน ให้สัญญาณเริ่มปั่นจักรยานกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก"
    - ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นำขบวนของจังหวัด ออกจากจุดเริ่มต้นปั่นผ่านซุ้มประตู (จุด START) ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ไปตามเส้นทาง (แผนที่เส้นทาง)
  เวลา 16.20 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เดินทางถึงวัดมหาธาตุ
        * เริ่มกิจกรรมแปรอักษรพร้อมกัน ณ บริเวณหน้าวัดมหาธาตุ (จังหวัดจัดเจ้าหน้าที่นำน้ำดื่มมาบริการแก่ผู้เข้าร่วมปั่น)
       * ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย จิตอาสาและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
    - เสร็จกิจกรรมบริเวณหน้าวัดมหาธาตุ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยปั่นจักรยานนำขบวนจักรยาน กลับศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (แผนที่เส้นทาง)
  เวลา 17.30 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และผู้เข้าร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ถึง (จุด FINISH) พร้อมกัน ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
    - เสร็จพิธี
 
     
     
  หมายเหตุ 1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
    2. การแต่งกาย : เสื้อยืดจักรยานพระราชทาน หรือเสื้อยืดโทนสีเหลืองหรือฟ้า
     
     

           กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 ซึ่งจังหวัดสุโขทัยได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการและประสานงานการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดสุโขทัย ประกอบด้วย
          1. ศูนย์อำนวยการและประสานงาน
          2. คณะทำงานฝ่ายอำนวยการและพิธีการ
          3. คณะทงำานฝ่ายลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และการจัดขบวนจักรยาน
          4. คณะทงำานฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
          5. คณะทำงานฝ่ายการพยาบาล
          6. คณะทำงานฝ่ายปฏิคม
          7. คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์
          8. คณะทำงานฝ่ายจัดกิจกรรมเสริม
          (คำสั่งจังหวัดสุโขทัย ที่ 2723/2561 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการและประสานงานการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดสุโขทัย)

 

กำหนดรับมอบเสื้อยืดพระราชทาน "Bike อุ่นไอรัก" เพิ่มเติม
ระหว่างวันที่ 6 - 9 ธันวาคม 2561

วันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 1 (หลังเก่า)
วันที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ อาคารศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 1 (หลังใหม่)
วันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 1 (หลังเก่า)

 
เอกสารที่ต้องเตรียม
กรณีมารับด้วยตนเอง ต้องมีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
- บัตรที่หน่วยงานราชการออกให้โดยมีรูปถ่ายและหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
- สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเด็กที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน)
   
กรณีไม่ได้มารับด้วยตนเอง - หนังสือมอบอำนาจ พร้อมลงนามผู้มอบอำนาจในการรับสิ่งของพระราชทานแทน
- บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (ของผู้รับแทน)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ของผู้มอบอำนาจ)
 
   
 
 

 

       จังหวัดสุโขทัย จัดพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ระหว่างวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
ภาพกิจกรรม
         นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เพื่อสำรวจเส้นทางการปั่นจักรยานในกิจกรรม bike อุ่นไอรักจังหวัดสุโขทัยและการแปรอักษรที่บริเวณหน้าวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ภาพกิจกรรม
             
            วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
ภาพกิจกรรม
       
             
 

Copyright @ 2018 สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-5561-1619 , E-mail : sukhothai@moi.go.th