กำหนดรับมอบเสื้อยืดพระราชทาน "Bike อุ่นไอรัก" เพิ่มเติม
ระหว่างวันที่ 6 - 9 ธันวาคม 2561

วันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 1 (หลังเก่า)
วันที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ อาคาศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 1 (หลังใหม่)
วันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 1 (หลังเก่า)

 
เอกสารที่ต้องเตรียม
กรณีมารับด้วยตนเอง ต้องมีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
- บัตรที่หน่วยงานราชการออกให้โดยมีรูปถ่ายและหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
- สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเด็กที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน)
   
กรณีไม่ได้มารับด้วยตนเอง - หนังสือมอบอำนาจ พร้อมลงนามผู้มอบอำนาจในการรับสิ่งของพระราชทานแทน
- บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (ของผู้รับแทน)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ของผู้มอบอำนาจ)
 
 

Copyright @ 2018 สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-5561-1619 , E-mail : sukhothai@moi.go.th