การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดย สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ณ เวทีกลางหน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย