ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   
  การส่งเสริมความโปร่งใส   การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต   มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  
             
การเปิดเผยข้อมูลพื้นฐาน
             
โครงสร้างจังหวัด
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์ฯ
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
Q & A
Social Network
   
  01 : โครงสร้างหน่วยงาน
  ข้อมูลการแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงาน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
   
   
 
โครงสร้างหน่วยงานส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย
  1. ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย    2. สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
  3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย    4. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย
  5. สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย    6. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
  7. สำนักงานสัสดีจังหวัดสุโขทัย    8. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย
  9. สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย    10. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย
  11. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย    12. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
  13. สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย    14. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย
  15. สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย    16. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
  17. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย    18. สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย
  19. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย    20. เรือนจำจังหวัดสุโขทัย
  21. เรือนจำอำเภอสวรรคโลก    22. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย
  23. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย    24. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย
  25. สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย    26. สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย
  27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย    28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย
  29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย    30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย
  31. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย    32. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
  33. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย    34. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย
  35. สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย  
   
 

 
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตณ์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย 
ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 0-5561-1619 โทรสาร 0-5561-1619 :E-Mail Sukhothai@moi.go.th