จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
โทร/โทรสาร 055-611619 E-mail : strategic_skt@hotmail.com