แนวทางการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

061058 - สรุปแนวทางปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด
061058 - แนวทางปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เอกสารความรู้ สดร.) ดาวน์โหลด
  แบบรายงาน  
  - แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา (แบบ คกก.มท.01)  
  - แบบรายงานผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (ก่อนการจัดหา) (แบบ คกก.มท.02)  
  - แบบรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (หลังการจัดหา) (แบบ คกก.มท.03)  
  - แบบรายงานการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน (แบบ คกก.มท.04)  
  - แบบรายงานคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท  
  - แบบรายงานคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท  
  รายละเอียดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
  - เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะคอมพิวเตอร์ (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  
  - เกณ์ฑราคากลางและคุณลักษณะคอมพิวเตอร์ (ของจังหวัดสุโขทัย)  
  - เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด