คำสั่ง/หนังสือแจ้งเวียน


 
- หนังสือจังหวัดสุโขทัย ที่ สท 0017.1/ว3477 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด
เรียน (คณะกรรมการบริการและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด)
ดาวน์โหลด
- หนังสือจังหวัดสุโขทัย ที่ สท 0017.1/ว3478 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด
เรียน (คณะอนุกรรมการบริการและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด)
ดาวน์โหลด
- หนังสือจังหวัดสุโขทัย ที่ สท 0017.1/ว3479 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2558 เรื่อง การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
เรียน (หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอทุกอำเภอ)
ดาวน์โหลด