• สถานการณ์ COVID-19
  • การดำเนินงานของจังหวัด
  • มาตรการเข้าออกของจังหวัด
  • มาตรการช่วยเหลือเยียวยา
  • ประชาสัมพันธ์ Covid - 19
  • ติดต่อ สอบถาม ประสานงาน
 
 
สถานการณ์ COVID-19 (ผู้ป่วยรายใหม่ ณ วันที่ 17 กันยายน 2563 เป็น 0 ราย)
สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก
สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย
 
 
สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดสุโขทัย
 
 
   
การดำเนินงานของจังหวัดสุโขทัย
   
  • ภาพข่าว/กิจกรรม
  • คลิปข่าว/กิจกรรม
  • หนังสือราชการ/ข้อสั่งการ
สรุปข่าว กิจกรรม การดำเนินงานของจังหวัดสุโขทัย
 
คลิกเลือกรูปภาพด้านล่างเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ !!
หน้า 7  ดูทั้งหมด >>
3 ก.ย. 63 31 ส.ค. 63 06 ส.ค. 63 05 ส.ค. 63 04 ส.ค. 63
29 ก.ค. 63 23 ก.ค. 63 22 ก.ค. 63 22-23 ก.ค. 63 20 ก.ค. 63
16 ก.ค. 63 13 ก.ค. 63 11 ก.ค. 63 9 ก.ค. 63 9 ก.ค. 63
9 ก.ค. 63 1 ก.ค. 63 1 ก.ค. 63 1 ก.ค. 63 1 ก.ค. 63
1 ก.ค. 63 30 มิ.ย. 63 30 มิ.ย. 63 27 มิ.ย. 63  
 
         
ดูทั้งหมด >>
 
   
   
   
คลิปวิดีโอ ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม
   
   
   
   
   
   
   
   
ที่ เลขที่หนังสือ เรื่อง วันที่ เอกสาร
88 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท0017.2/ว3331
 >> มาตรการเน้นย้ำกลไกทุกระดับให้ปฏิบัติตามมาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 16 กันยายน 2563
87

หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท0017.2/ว2547

 >> การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค กรณีลูกเรือเครื่องบินทหารอียิปต์ เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเพื่อปฏิบัติภารกิจทางทหาร 15 กรกฎาคม 2563
86 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ที่ สท 0017.2/5647
 >> การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ   25 มิถุนายน 2563
85 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ที่ สท 0017.2/5646
 >> การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ   25 มิถุนายน 2563
84 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ที่ สท 0017.2/5645
 >> ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมและส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 25 มิถุนายน 2563
83 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว2200
 >> ข้อกำหนดและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 14 มิถุนายน 2563
82 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว2199
 >> ข้อกำหนดและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 14 มิถุนายน 2563
81 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว2198
 >> สร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจในการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) แก่ประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค 14 มิถุนายน 2563
80 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว2197
 >> การจัดการแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดให้สอดคล้องกับมาตรการผ่อนคลาย 14 มิถุนายน 2563
79 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/5101
 >> ข้อมูลชื่อผู้เข้าใช้งานในระบบ COVID-19 iMAP
 >> แบบฟอร์มกรอกรายชื่อผู้ใช้งานระบบ COVID-19 iMAP ดาวน์โหลด
7 มิถุนายน 2563
78 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว2113
 >> ข้อมูลชื่อผู้เข้าใช้งานในระบบ COVID-19 iMAP
 >> แบบฟอร์มกรอกรายชื่อผู้ใช้งานระบบ COVID-19 iMAP ดาวน์โหลด
7 มิถุนายน 2563
77 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว2111
 >> การปฏิบัติตามคำสั่ง ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 6 มิถุนายน 2563
76 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว2040
 >> รับทราบและถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 31 พฤษภาคม 2563
75 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว2039
 >> รับทราบและถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 31 พฤษภาคม 2563
74

หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว2037

 >> การขออนุญาตแสดงเอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเข้า-ออก 76 จังหวัด การเดินทางผ่านจังหวัดต่างๆ และคาบเกี่ยวในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน (สำหรับเหตุจำเป็นอื่นๆ) 30 พฤษภาคม 2563
73

หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/4941

 >> คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 1 30 พฤษภาคม 2563
72 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/339
 >> เผยแพร่สื่อรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด-19 25 พฤษภาคม 2563
71 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/4727
 >> ส่งรายชื่อผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ "ผู้พิทักษ์ไทยชนะ" 25 พฤษภาคม 2563
70 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว1969
 >> ส่งรายชื่อผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ "ผู้พิทักษ์ไทยชนะ" 25 พฤษภาคม 2563
69 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/4703
 >> มาตรการการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ในปีการศึกษา 2563 24 พฤษภาคม 2563
68 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/4701
 >> ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิ-19 เรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางการกำหนดสถานที่กักกันที่รัฐกำหนด พ.ศ.2563 23 พฤษภาคม 2563
67 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว1932
 >> แนวทางปฏิบัติในการฉีดพ่นสารเคมีแอลกอฮอล์ 22 พฤษภาคม 2563
66 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/4554
 >> การปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 7) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 3/2563 19 พฤษภาคม 2563
65 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว1896
 >> แนวทางการดูแลสุขภาวะด้านจิตใจ และการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของประชาชนในพื้นที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 19 พฤษภาคม 2563
64 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว1889
 >> การประเมินผลการดำเนินงานเพื่อประกอบการพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รอบที่ 2 18 พฤษภาคม 2563
63 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว1882
 >> การปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 7) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 3/2563 18 พฤษภาคม 2563
62 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว1794
 >> การสร้างการรับรู้ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด 11 พฤษภาคม 2563
61 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว1793
 >> การสร้างการรับรู้ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด 11 พฤษภาคม 2563
60 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว1792
 >> ข้อปฏิบัติในการส่งสินค้าทางถนนในสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างช่วงเวลาห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน 11 พฤษภาคม 2563
59 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/4291
 >> ขอความอนุเคราะห์ในการผ่อนผันการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดของแพทย์ และทันตแพทย์ 10 พฤษภาคม 2563
58 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว1791
 >> ขอความอนุเคราะห์ในการผ่อนผันการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดของแพทย์ และทันตแพทย์ 10 พฤษภาคม 2563
57 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว1790
 >> การเตรียมรับรองการเดินทางกลับภูมิลำเนาจากประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต 10 พฤษภาคม 2563
56 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/4290
 >> ขอความร่วมมือคัดกรอง ค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ผู้เดินทายกลับจากภูเก็ต 10 พฤษภาคม 2563
55 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว1789
 >> ขอความร่วมมือคัดกรอง ค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ผู้เดินทายกลับจากภูเก็ต 10 พฤษภาคม 2563
54 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว1788
 >> การประเมินผลการดำเนินงานเพื่อประกอบการพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 9 พฤษภาคม 2563
53 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว1786
 >> แนวทางปฏิบัติในการปิดเส้นทางเข้าออกในพื้นที่จังหวัด 8 พฤษภาคม 2563
52 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว1785
 >> ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามประกาศองค์การทางศาสนาที่ทางราชการให้การรับรอง 8 พฤษภาคม 2563
51 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว1783
 >> การปฏิบัติตามคำสั่ง ศบค. ที่ 2/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 8 พฤษภาคม 2563
50 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ที่ สท 0017.2/ว1784
 >> แนวทางการตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) 8 พฤษภาคม 2563
49 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/4158
 >> การผ่านปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญุมาอะห์) 4 พฤษภาคม 2563
48 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว1722
 >> การผ่านปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญุมาอะห์) 4 พฤษภาคม 2563
47 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.1/ว1721
 >> การเตรียมการรองรับการเดินทางกลับภูมิลำเนาจากประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต 3 พฤษภาคม 2563
46 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว1720
 >> ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 5) 3 พฤษภาคม 2563
45 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.1/ว1716
 >> การส่งตัวคนไทยที่ครบระยะเวลาการกักกันไว้เพื่อสังเกตอาการไปยังจังหวัดภูมิลำเนาหรือจังหวัดปลายทาง 2 พฤษภาคม 2563
44 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.1/4155
 >> การส่งตัวคนไทยที่ครบระยะเวลาการกักกันไว้เพื่อสังเกตอาการไปยังจังหวัดภูมิลำเนาหรือจังหวัดปลายทาง 2 พฤษภาคม 2563
43 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว1718
 >> การจัดทำบัญชีรายชื่อบุคคลที่ดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน และส่งข้อมูลให้อำเภอเพื่อบันทึกข้อมูลกลุ่มบุคคลเข้าสู่ระบบรายงาน 2 พฤษภาคม 2563
42 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว1717
 >> การปฏิบัติตามคำสั่ง ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 2 พฤษภาคม 2563
41 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.1/ว 1715
 >> การเตรียมการรองรับการเดินทางกลับภูมิลำเนาจากประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต 2 พฤษภาคม 2563
40 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว1712
 >> ข้อมูลประกอบการปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจ การอนุญาตเดินทางข้ามจังหวัด และการเดินทางในช่วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน 1 พฤษภาคม 2563
39 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ที่ สท 0017.2/ว1711
 >> ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน "หมอชนะ" เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโวิด-19 1 พฤษภาคม 2563
38 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว1710
 >> การถือปฏิบัติตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 1 พฤษภาคม 2563
37 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว1708
 >> การปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามมาตราในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 4) 1 พฤษภาคม 2563
36 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/4049
 >> การออกคำสั่งหรือประกาศของจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 30 เมษายน 2563
35 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว1685
 >> แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติการฉุกเฉินของหน่วยงานปฏิบัติการฉุกเฉินในช่วงการห้ามออกนอกเคหสถาน 30 เมษายน 2563
34 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ที่ สท 0017.2/ว1682
 >> ขอรับการสนับสนุนการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที.ไทย-เดนมาร์ค เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนในช่วงสถานการณ์โรคระบาดไวรัส COVID-19 30 เมษายน 2563
33 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว1623
 >> มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) 27 เมษายน 2563
32 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว1622
 >> ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 27 เมษายน 2563
31 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว1616
 >> การปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 3) 27 เมษายน 2563
30 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว 1611
 >> การบรรเทาความเดือดร้อนและให้ความช่วยเหลือประชาชนบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 26 เมษายน 2563
29 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว1593
 >> กำหนดให้การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นวาระแห่งชาติ 23 เมษายน 2563
28 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว1196
 >> แจ้งปรับแนวทางการรายงานเพิ่มเติม 23 เมษายน 2563
27 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว1521
 >> การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) 19 เมษายน 2563
26 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/3698
 >> สำรวจข้อมูลประชาชนที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 18 เมษายน 2563
25 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว3620
 >> การปฏิบัติตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 15 เมษายน 2563
24 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว1435
 >> ข้อกำหนดออกตามความใน มาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 3) 12 เมษายน 2563
23 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว1434
 >> ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ 12 เมษายน 2563
22 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว1432
 >> แนวทางปฏิบัติในการเดินทางกลับบ้านเข้ามาในราชอาณาจักรของคนสัญชาติไทยจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านช่องทางในพื้นที่จังหวัดชายแดน 12 เมษายน 2563
21 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว3516
 >> ซักซ้อมและกำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการตามมาตรการคัดกรอง แยกกัก กักกัน ของผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศผ่านจุดผ่านแดนทางบก 11 เมษายน 2563
20 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว3515
 >> ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและคำแนะนำเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีต่างๆ และพิธีทางศาสนา ในสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 11 เมษายน 2563
19 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว1374
 >> การออกหนังสือรับรองตามข้อกำหนดออกตามความใน มาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) 8 เมษายน 2563
18 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว1318
 >> สำนักงาน กสทช. ขอปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่มีการปิดกั้น 5 เมษายน 2563
17 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว1316
 >> การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) 4 เมษายน 2563
16 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว1315
 >> การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) 4 เมษายน 2563
15 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว1314
 >> เอกสารแนะนำสำหรับผู้ประสงค์ขอใช้แอลกอฮอล์แปลงสภาพเพื่อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือฯ 4 เมษายน 2563
14 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว3289
 >> แจ้งแผนดำเนินกิจกรรมสำรวจ พัฒนาและผลิตปิโตรเลียมข้ามระหว่างจังหวัด และมาตรการป้องกันเฝ้าระวังและติดตามการแพร่กระจายของโรคระบาด COVID-19 4 เมษายน 2563
13 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/3172
 >> การบริหารจัดการหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) และเวชภัณฑ์ สำหรับกลุ่มเสี่ยงของจังหวัด 31 มีนาคม 2563
12 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว1243
 >> การใช้ Application เพื่อเฝ้าระวัง ติดตามบุคคลที่เดินทางออกจากรุงเทพมหานครและปริมณฑลกลับภูมิลำเนา 31 มีนาคม 2563
11 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว1237
 >> การใช้ Application เพื่อเฝ้าระวัง ติดตามบุคคลที่เดินทางออกจากรุงเทพมหานครและปริมณฑลกลับภูมิลำเนา 31 มีนาคม 2563
10 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ที่ สท 0017.2/ว1229
 >> การรับรองการใช้สุราสามทับ (แอลกอฮอล์) แปลงสภาพ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ 31 มีนาคม 2563
9 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/3139
 >> การตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด 30 มีนาคม 2563
8 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว1185
 >> ประชาสัมพันธ์ช่องทางการขอรับบริการแอพลิเคชันที่รองรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ของราชการในสถานการณ์ COVID-19 27 มีนาคม 2563
7 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ที่ สท 0017.2/ว1193
 >> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน SydeKick 27 มีนาคม 2563
6 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว1146
 >> หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 25 มีนาคม 2563
5 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว1141
 >> หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 25 มีนาคม 2563
4 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/1161
 >> การตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัด ดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด 25 มีนาคม 2563
3 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว1128
 >> การรับรองการใช้สุราสามทับ (แอลกอฮอล์) แปลงสภาพ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ 24 มีนาคม 2563
2 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/2892
 >> การสำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีที่จังหวัดได้มีประกาศปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 22 มีนาคม 2563
1 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว1111
 >> มาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน 22 มีนาคม 2563
   
- ไม่มีมาตรการเข้าออก -
       
   
     
         
         
         
         
 
 
 
 
 
 

   
web counter
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2563
 
จัดทำโดย
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์/โทรสาร : 0 5561 1619