การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2564
กำหนดการประชุม
- การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2564 (ไตรมาสที่ 2) วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. (รอการยืนยัน)
 
โครงการที่หน่วยงานเสนอขอความเห็นชอบ
ลำดับ รายละเอียดโครงการ สถานะ หมายเหต
1 - โครงการจัดหาและการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564
- หน่วยงาน : เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
- งบประมาณ : 1,350,000.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กิจการรมการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา รายการ เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ของสำนักงบประมาณ)
อยู่ระหว่างตรวสอบเอกสาร รับเอกสาร วันที่ 18 มกราคม 2564
* เร่งด่วน
2 - โครงการจัดหาและพัฒนาระบบบริหารการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 เทศบาลเมืองสวรรคโลก
- หน่วยงาน : เทศบาลเมืองสวรรคโลก
- งบประมาณ : 2,835,000 (สองล้านแปดแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
อยู่ระหว่างตรวสอบเอกสาร รับเอกสาร วันที่ 21 มกราคม 2564
3 - โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด cctv บริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมืองและบริเวณที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง หมู่ที่ 1,2,3,4 และ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
- หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง
- งบประมาณ : 1,538,904 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่บาทถ้วน)
อยู่ระหว่างตรวสอบเอกสาร รับเอกสาร วันที่ 21 มกราคม 2564
4 - โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
- เทศบาลตำบลลานหยอ
เพิ่มเติมเอกสาร รับเอกสาร วันที่ 21 มกราคม 2564