การสำรวจข้อมูลแหล่งน้ำที่ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด ที่ สท 0017.2/10613 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2558 เรื่อง การสำรวจข้อมูลแหล่งน้ำที่ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกสาร
- แบบรายงานแหล่งน้ำที่ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกสาร
- เรื่อง การสำรวจแหล่งน้ำที่ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกสาร
   

การรายงานแหล่งน้ำที่ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของจังหวัดสุโขทัย

- อำเภอเมืองสุโขทัย เอกสาร
- อำเภอศรีสำโรง เอกสาร
- อำเภอสวรรคโลก เอกสาร
- อำเภอศรีสัชนาลัย เอกสาร
- อำเภอกงไกรลาศ เอกสาร
- อำเภอคีรีมาศ เอกสาร
- อำเภอทุ่งเสลี่ยม เอกสาร
- อำเภอบ้านด่านลานหอย เอกสาร
- อำเภอศรีนคร เอกสาร