ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุโขทัย
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุโขทัย ตั้งอยู่ที่ อาคารศากลางจังหวัดสุโขทัย (หลังเก่า) ชั้น 1
     
     

- สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (31/10/2559)
- สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (23/08/2559)
- สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (10/05/2559)
- สรุปผลการดำเินินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558  (30/05/2559)
- สรุปจำนวนเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุโขทัย
- สรุปประเภทเรื่องร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุโขทัย
- สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุโขทัย
- ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุโขทัย
- คำสั่งจังหวัดสุโขทัย ที่ 1403/2557 เรื่องการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557


ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (อาคารหลังเก่า ชั้น 1)
ตำบลธานี ถนนนิกรเกษม อำเภอเมืองสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย 64000

โทร. 0 5567 6059