การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดสุโขทัย
     
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2558
- ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2557
     
ตารางแสดง
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ร้อยละของจำนวนงบประมาณ
จำนวนตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
(กราฟวงกลม)
ร้อยละของจำนวนงบประมาณ
จำนวนตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
(กราฟแท่ง)
ปีงบประมาณ 2559 - -
- ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2558