การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการของสำนักงานจังหวัดสุโขทัย
     
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้าง
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
ปีงบประมาณ 2559
สอบราคาจ้างเหมา
ปรับปรุงซ่อมแซม
ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
ปีงบประมาณ 2559
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด
ศาลาหลางจังหวัดสุโขทัย
ปีงบประมาณ 2559
ประกาศสอบราคา ประกาศสอบราคา ประกาศสอบราคา
เอกสารสอบราคา เอกสารสอบราคา เอกสารสอบราคา
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง -
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา