หน้าแรก
  :: ประวัติ
  :: โครงสร้างองค์กร
  :: การก่อตั้งสภากาชาด
  :: หลักการกาชาด
  :: เหรียญการกาชาด
  :: การใช้เครื่องหมายกาชาด
  :: ทำเนียบนายกเหล่ากาชาด
  :: โครงการสำคัญ
  :: ปฏิทินงาน
   
 
 
 
 
 
 
          สภากาชาดไทยรวมถึงองค์กรกาชาดทั่วโลกยึดถือปฏิบัติภารกิจตามหลักการกาชาด 7 ประการ ได้แก่ ความมีมนุษยธรรม ความไม่ลำเอียง ความเป็นกลาง ความเป็นอิสระ ความเป็นอาสาสมัคร ความเป็นเอกภาพ และความเป็นสากล หลายท่านคงยังไม่ทราบว่าการใช้เครื่องหมายกาชาดหรือเครื่องหมายกากบาทแดงบนพื้นขาวนั้นมีกฏข้อบังคับใช้ การใช้เครื่องหมายกาชาดมีวัตถุประสงค์อยู่ 2 ข้อ คือ เพื่อบ่งชี้ และเพื่อคุ้มครอง ปัจจุบันมีการใช้เครื่องหมายกาชาดในทางที่ผิดและไม่ได้รับอนุญาต หากท่านใดพบเห็นการใช้เครื่องหมายกาชาดที่ไม่ถูกต้องท่านสามารถแจ้งเตือนบุคคลหรือองค์กรนั้นๆ ถึงข้อปฏิบัติที่ถูกต้อง หรือโทรแจ้งได้ที่ 022564037-8