การบริหารทรัพยากรบุคคล
  • นโยบายการบริหาร
  • การดำเนินงานตามนโยบาย
  • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
  • รายงานผลการบริหารและพัฒนา
    นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
  - ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน ) ดาวน์โหลด
     
    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  - การจัดเก็บข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดสุโขทัย ดาวน์โหลด
     
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
  - หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนา แนวทางการประเมิน สำนักงานจังหวัดสุโขทัย ดาวน์โหลด
  - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา เรียนรู้ด้วยตนเอง e-learning ดาวน์โหลด
  - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปกิบัติงานราชการของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ดาวน์โหลด
     
    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  - การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามภารกิจสำนักงานจังหวัดและหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสุโขทัย ดาวน์โหลด
  - การปะรชุมเตรียมความพร้อมการรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
  - การประชุมเตรียมความพร้อมในการสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครับ 4.0 (PMQA 4.0) ของจังหวัดสุโขทัย ดาวน์โหลด
  - การประชุมเพื่อขับเคลื่อนการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
  - รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
     
 

จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย
ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 0-5561-1619 โทรสาร 0-5561-1619 :E-Mail Sukhothai@moi.go.th