แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ลำดับ โครงการ งบประมาณ วันที่ประกาศ
1/2564 จ้างจัดทำกิจกรรมส่งเสริมเมืองสร้างสรรค์ (Craft and Folk Art)  2,400,000 29 มกราคม 2564
2/2563 จ้างก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย 12,599,500 14 เมษายน 2563
1/2563 ก่อสร้างรัวบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัด 961,000 14 เมษายน 2563
     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 - กันยายน 2562  - กันยายน 2563  - กันยายน 2564
 - สิงหาคม 2562  - สิงหาคม 2563  - สิงหาคม 2564
 - กรกฎาคม 2562  - กรกฎาคม 2563  - กรกฎาคม 2564
 - มิถุนายน 2562 - มิถุนายน 2563 - มิถุนายน 2564
 - พฤษภาคม 2562 - พฤษภาคม 2563 - พฤษภาคม 2564
 - เมษายน 2562 - เมษายน 2563 - เมษายน 2564
 - มีนาคม 2562 - มีนาคม 2563 - มีนาคม 2564
 - กุมภาพันธ์ 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 - กุมภาพันธ์ 2564
 - มกราคม 2562 - มกราคม 2563 - มกราคม 2564
 - ธันวาคม 2561 - ธันวาคม 2562 - ธันวาคม 2563
 - พฤศจิกายน 2561 - พฤศจิกายน 2562 - พฤศจิกายน 2563
 - ตุุลาคม 2561 - ตุุลาคม 2562 - ตุุลาคม 2563
     
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 - รายงานผลโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2563 (เมษายน 2563) ดาวน์โหลด
 - รายงานผลโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) ดาวน์โหลด
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  
 

จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย
ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 0-5561-1619 โทรสาร 0-5561-1619 :E-Mail Sukhothai@moi.go.th