แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ลำดับ โครงการ งบประมาณ วันที่ประกาศ
1 จ้างก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย 12,599,500 14 เมษายน 2563
2 ก่อสร้างรัวบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัด 961,000 14 เมษายน 2563
     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 - กันยายน 2562 - มิถุนายน 2563  
 - สิงหาคม 2562 - พฤษภาคม 2563  
 - กรกฎาคม 2562 - เมษายน 2563  
 - มิถุนายน 2562 - มีนาคม 2563  
 - พฤษภาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563  
 - เมษายน 2562 - มกราคม 2563  
 - มีนาคม 2562 - ธันวาคม 2562  
 - กุมภาพันธ์ 2562 - พฤศจิกายน 2562  
 - มกราคม 2562 - ตุุลาคม 2562  
 - ธันวาคม 2561    
 - พฤศจิกายน 2561    
 - ตุุลาคม 2561    
     
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 - รายงานผลโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2563 (เมษายน 2563) ดาวน์โหลด
 - รายงานผลโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) ดาวน์โหลด
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  
 

จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย
ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 0-5561-1619 โทรสาร 0-5561-1619 :E-Mail Sukhothai@moi.go.th