คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
     
คู่มือสำหรับประชาชน : งานออกบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน (กรณียื่นที่จังหวัด) ดาวน์โหลด
     
คู่มือการใช้งาน : ระบบร้องเรียนร้องุกข์ผ่านเว็บไซต์ (สำหรับประชาชน) ดาวน์โหลด
     
คู่มือการใช้งาน : ระบบร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านโมบายแอพลิเคชัน (สำหรับประชาชน) ดาวน์โหลด
     
 

จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย
ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 0-5561-1619 โทรสาร 0-5561-1619 :E-Mail Sukhothai@moi.go.th