“การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) จังหวัดสุโขทัย”
 
เปิดให้บริการ ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรีสัชนาลัย ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอคีรีมาศ และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรีนคร
ประกอบด้วย 5 งานบริการ ดังนี้
           
ลำดับ ประเภทงานบริการ
e-Service
Link ในการให้บริการ
e-Services
คู่มือวิธีการใช้บริการ
/วิธีดำเนินการ
หน่วยงาน
เจ้าของบริการ
ผู้ประสานงานระบบ
1 การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 40
https://www.sso.go.th/section40_regist/

https://drive.google.com/file/d/
1NcgAPRI-uY3q2FyLYLC8p4uhFsgkNfz3/view


สำนักงานประกันสังคม
จังหวัดสุโขทัย
- คุณบรรจง แจ่มเกตุ
 081-7853850
 
  055-613548

2 ขึ้นทะเบียนคนว่างงาน
https://empui.doe.go.th/auth/index

https://drive.google.com/file/d/
1McJvZdNaIyuHrIHZZQ-0A7vgFo7y97j4/view


สำนักงานจัดหางาน
จังหวัดสุโขทัย
- คุณภัณฑิลา​ แก้วบุญเรือง
  088-2607596
- คุณดรุณี​ มีสวัสดิ์
  088-2826159
- คุณรัชชาสร แห่ชู
  080-5692651
 
  055-610218-9

3

ระบบค้นหางานทำ และคนหางาน
(Smart Job Center)


https://smartjob.doe.go.th/

https://smartjob.doe.go.th/INF/MultiMedia


สำนักงานจัดหางาน
จังหวัดสุโขทัย
- คุณภัณฑิลา แก้วบุญเรือง
  088-2607596
- คุณสุภาภรณ์​ พุ่มสิโล
  063-5926141
- คุณบุญชนก แจ่มเกตุ
  093-2685536
 
  055-610218-9

4 ขออนุญาตส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ
https://toea.doe.go.th/LBANK-WEB/main.php

https://www.doe.go.th/prd/sukhothai/news/
param/site/97/cat/7/sub/0/pull/detail/view/
detail/object_id/45380


สำนักงานจัดหางาน
จังหวัดสุโขทัย
- คุณภัณฑิลา แก้วบุญเรือง
  088-2607596
- คุณพิไลวรรณ​ รู้คุณ
  082-2189299
- คุณวรพล​ หลำภักด
  083-4104192
 
  055-610218-9

5 ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน
http://dolwms.dol.go.th/tvwebp/

https://drive.google.com/file/d/
1rVZMDB8Yqpzp73pQrUS5TV4RALMBYqhE/
view


สำนักงานที่ดิน
จังหวัดสุโขทัย
คุณศักดิ์ชัย มาลา
  096-2203574
 
  055-613359

 
งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ของหน่วยงานอื่น ๆ จำนวน 325 งานบริการ ที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด
 
Link QR Code

https://www.opdc.go.th/content/NjE4MQ