• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg
 

 Fackbook ของส่วนราชการส่วนภูมิภาค 34 หน่วยงาน

:: ภาพข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย ::

4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. 
การประชุมคณะกรรมการเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2564

>>
 
อ่านเพิ่มเติม...

4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. 
การประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563

>>
 
อ่านเพิ่มเติม...

4 ธันวาคม 2563 เวลา 06.30 น. 
พิธีตักบาตรพระสงฆ์ในกิจกรรมถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

>> อ่านเพิ่มเติม...

2 ธันวาคม 2563 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๑๗ ตรวจราชการที่จังหวัดสุโขทัย


>> อ่านเพิ่มเติม...

11 พฤศจิกายน 2563 
ประชุมและลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอำเภอสวรคโลก

>> อ่านเพิ่มเติม...

11 พฤศจิกายน 2563 
การประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2563

>> อ่านเพิ่มเติม..

11 พฤศจิกายน 2563 
การประชุมนายทะเบียนอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่น และคณะอนุกรรมการประจำอำเภอ ผู้ช่วยเหลือปฏิบัติการเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

>> อ่านเพิ่มเติม..

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนราชการส่วนภูมิภาค 34 หน่วยงาน

 

:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

:: ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ::

:: เชื่อมโยงเครือข่าย ::

ประเทศไทย 76 จังหวัด


หน่วยงานภายในจังหวัดสุโขทัย


องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

:: การบริการประชาชน ::