• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

 • 444.jpg
 • home1.jpg
 • home2.jpg
 • home5.jpg
 • home6.jpg
 • Post1567_1.jpg
 • Post1567_2.jpg

 Fackbook ของส่วนราชการส่วนภูมิภาค 34 หน่วยงาน

:: ภาพข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย ::

10 สิงหาคม 2563
จังหวัดสุโขทัยประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสุโขทัย

>> รายละเอียดเพิ่มเติม... 
 

8 สิงหาคม 2563
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของจังหวัดสุโขทัย 

>>  
รายละเอียดเพิ่มเติม...

6 สิงหาคม 2563
นายวรวิทย์  กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนำคณะผู้เข้าศึกษาโครงการอบรมหลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รุ่นที่ 8 เดินทางมาจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายไมตรี  ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นำหัวหน้าส่วยราชการให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับจังหวัดสุโขทัย
>> รายละเอียดเพิ่มเติม...

4 สิงหาคม 2563
นายไมตรี  ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุล สำหรับตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ณ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย

>> รายละเอียดเพิ่มเติม..

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนราชการส่วนภูมิภาค 34 หน่วยงาน

 

:: ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ::

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling สายบ้านแม่น้ำ-บ้านคลองแห้ง อำเภอศรีสำโรง รหัสสายทาง สท.ถ๑-๐๐๒๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563) ดาวน์โหลด
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายหมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๗ บ้านท่าดินแดง ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2563) ดาวน์โหลด
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายบ้านถนนพระร่วง - บ้านท่าวิเศษ อำเภอทุ่งเสลี่ยม รหัสสายทาง สท.ถ๑-๐๐๐๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2563) ดาวน์โหลด
 • ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง จัดหาเอกชนร่วมทุนในโครงการด้านการจัดการขยะชุมชน โดยการแปรรูปเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยแก๊สซิฟิเคชั่นของเทศบาลเมืองสวรรคโลก ด้วยวิธีประมูล (ประกวดราคา) (ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563) ดาวน์โหลด

ช่องทางจัดส่งข้อมูลเพื่อเผยพร่ข้อมูล การประกาศประกวดราคาในเว็บไซต์ของจังหวัดสุโขทัย ได้ดังนี้
1. ส่งทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยจัดส่งเป็นไฟล์ .pdf 
2. ส่งเป็นเอกสาร ที่สำนักงานจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (อาคารหลังใหม่ ชั้น 2) ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000  

:: เผยแพร่ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ::

แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่คาดว่าจะประกาศ เดือน สิงหาคม 2563
ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal สายคลองตะคล้อ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองยาง
ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบภายในตำบล คลองยาง 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่คาดว่าจะประกาศ เดือน กรกฏาคม 2563
ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองตะเข้ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองยาง 
ยกระดับถนนดินพร้อมบดอัดแน่น สายหมองปอ-คลองน้ำไหล หมู่ที่ 2 ตำบลคลองยาง

ช่องทางจัดส่งข้อมูลเพื่อเผยพร่ข้อมูล การประกาศประกวดราคาในเว็บไซต์ของจังหวัดสุโขทัย ได้ดังนี้
1. ส่งทาง E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  โดยจัดส่งเป็นไฟล์ .pdf 
2. ส่งเป็นเอกสาร ที่สำนักงานจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (อาคารหลังใหม่ ชั้น 2) ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

:: เชื่อมโยงเครือข่าย ::

ประเทศไทย 76 จังหวัด


หน่วยงานภายในจังหวัดสุโขทัย


องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

:: การบริการประชาชน ::