• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

 • 444.jpg
 • home1.jpg
 • home2.jpg
 • home5.jpg
 • home6.jpg
 • 1maitree.jpg
 • 2suchat1.jpg
 • 3punsup1.jpg

เชื่อมโยงเครือข่าย

ประเทศไทย 76 จังหวัด


หน่วยงานภาครัฐ


สถาบันการศึกษา


สถาบันการเงิน


หน่วยงานภายในจังหวัดสุโขทัย


องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


สื่อมวลชน

 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday106
mod_vvisit_counterYesterday241
mod_vvisit_counterThis week106
mod_vvisit_counterLast week2345
mod_vvisit_counterThis month7715
mod_vvisit_counterLast month10868
mod_vvisit_counterAll days651057

Online Now: 4
Your IP: 3.234.245.125
,
Today: กุมภาพันธ์ 23, 2020

   

:: หนังสือแจ้งเวียนราชการ ::

รายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562) (27/01/2563)

   สรุปข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (24/12/2562)รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (26/11/2562)
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0206.1/ว6898 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติฯ
- สรุปเรื่องสือสารประจำปีที่สำคัญ เพื่อใช้จัดทำ "แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563" / เรื่องสื่อสารประจำปีที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จำนวน 11 เรื่อง)
- มติคณะรัฐมนตรี 11 ตุลาคม 2559 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแห่ประชาชน
คำสั่งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ที่ 5/2559 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2559
- คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562
- แบบฟอร์มการจัดส่งข้อมูลฯ

- กฎบัตรและกรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสุโขทัย (24/09/2562)

  - หนังสือกรมเจ้าท่า ด่วนที่สุด ที่ คค 0309.2/ว3211 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอซักซ้อมการมอบหมายอำนาจ "เจ้าท่า" ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ในการขุดลอกร่องน้ำ (27/08/2562) 
- คำสั่งกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยาวี ที่ 498/2545 ลงวันที่ 9 กันยายน 2546
- คำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 638/2555 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2555
- คำสั่งกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ที่ 442/2547 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2547

สรุปผลการประชุมมอบนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) (23/08/2562) 

คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 1 (พ.ศ.2563 - 2565) (21/08/2562) 

แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (05/08/2562) 

โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัดเข้าสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (10/06/2562) 
- 1. สำเนาหนังสือสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ ที่ สปร. 269/2562 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
- 2. โครงการอบรมหลักสูตร “การเสริมสมรรถนะนักบริหารยุทธศาสตร์มืออาชีพ : การประชุมเชิงปฏิบัติการเมืองอัจฉริยะ” (Empowering Strategy Professionals (S-Pro) : Smart City Workshop)
- 3. โครงการที่ปรึกษา “จัดทำแผนแม่บทเมืองอัจฉริยะ” (Consultancy for Master Plan Formulation on Smart City)

  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานและดูแลระบบบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศออนไลน์ (10/06/2562)
- รายงานการประชุมหารือกับผู้บริหารและหน่วยงานฯ
- กำหนดการฝึกอบรมฯ
- แบบตอบรับการฝึกอบรมฯ

ประกาศรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนของจังหวัดสุโขทัย (06/06/2562) 


  การปรับปรุงแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีลักษณะเป็นการเช่า และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
1. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210.5/ว 2497 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562
2. แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ที่มีลักษณะเป็นการเช่า
3. หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ
4. ขั้นตอนและวิธีการในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
5. สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 9/2561

  การติดตั้งโปรแกรม "สุโขทัย Connect"

รายงานการประชุมคระกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2562 (11/12/2562)

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2562 (19/12/2561) http://oickpi.oic.opm.go.th/RegisterOnline2/RegisterOnline/Candidate_Anounce.aspx --

รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2/2561 (19/10/2561)

หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด ที่ สท 0017.2/ว3933 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการศึกษาความเหมาะสมวิเคราะห์พื้นที่พิเศษและแนวทางการแก้ไขเชิงบูรณาการ (05/10/2561)

หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด ที่ สท 0017.2/ว3934 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการศึกษาความเหมาะสมวิเคราะห์พื้นที่พิเศษและแนวทางการแก้ไขเชิงบูรณาการ (05/10/2561) 

การขออนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีการโอนทรัพย์สินคุณภาพดี (01/10/2561)

 

::ข่าวประชาสัมพันธ์::


:: ประกาศจังหวัดสุโขทัย / ประกาศอื่นๆ::

ประกาศ ประกวดราคา / สอบราคา

 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัสติดคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านนางปู กาตายาม่า-ถนน คสล.คุ้มที่ 7 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 บ้านตลิ่งชันใต้ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2562) ดาวน์โหลด 
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัมนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการเกษตร กิจกรรมก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.แบบ มข.2527 คลองกระถิน (จุดที่ 2) บริเวณไร่ นายจิ๋ว ช่างทอง หมู่ที่ 3 บ้านวังหิน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562) ดาวน์โหลด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองปักเป้า หมู่ที่ 2 ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561) ดาวน์โหลด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองปักเป้า หมู่ที่ 4 ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561) ดาวน์โหลด
 • ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ฯ (ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561) เอกสาร 1 / เอกสาร 2

 
   

Google Map