• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

 • 444.jpg
 • home1.jpg
 • home2.jpg
 • home5.jpg
 • home6.jpg
ผู้ว่าพิพัฒน์

ข้อมูลด้านการเมืองการปกครอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่นมีสาระสำคัญดังนี้

พื้นที่ความรับผิดชอบ
        องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีพื้นที่ความรับผิดชอบทั้งจังหวัด   (โดยรวมพื้นที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบอื่นทั้งหมดอาทิ  เทศบาล  สุขาภิบาล  อบต.)

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
        องค์การ บริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการทั้งภายในเขตพื้นที่องค์การ บริหารส่วนจังหวัดและนอกเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดดังนี้               
        ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

 • ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย
 • จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
 • สนับสนุนสภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
 • ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
 • แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้สภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
 • คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • จัดทำกิจการใด ๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดำเนินการ หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดทำ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายกำหนด
 • จัดทำกิจการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมาย อื่นกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด บรรดาอำนาจหน้าที่ใดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาคอาจมอบให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้ ทั้งนี้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง        ภายนอกเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
          องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจจัดทำกิจการใด ๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่น หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นที่อยู่นอกเขตจังหวัดได้เมื่อได้รับความ ยินยอม จาก ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์วิธีการ  และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

การจัดองค์การ  
พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
โครงสร้างการบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 
แบ่งออกเป็น 
2 ส่วน คือ

1)  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
          องค์การ บริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเรียกโดยย่อว่า ส.จ. จำนวน 30 คน  ประกอบด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 คน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 คน 

 

มีคณะกรรมการประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 15 คณะ  ได้แก่

 1. คณะกรรมการสามัญประจำสภา
 2. คณะกรรมการการคลัง
 3. คณะกรรมการสังคมสงเคราะห์
 4. คณะกรรมการสวัสดิการประชาชน
 5. คณะกรรมการกิจการเยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ
 6. คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 7. คณะกรรมการติดตามผลงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 8. คณะกรรมการการท่องเที่ยว
 9. คณะกรรมการการประสานงานกับส่วนท้องถิ่น
 10. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
 11. คณะกรรมการการกีฬา
 12. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
 13. คณะกรรมการข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 14. คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
 15. คณะกรรมการรักษาความสงบ
 16. คณะกรรมการสาธารณสุข
 17. คณะกรรมการศึกษาอบรม

2)  ฝ่ายบริหาร   ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับเลือกจากสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด   ทำหน้าที่บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด   และมีรองนายกองค์การ-บริหารส่วนจังหวัด   ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด   จำนวน 2 คน

ปัจจุบันผู้ดำรงตำแหน่งทางฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย  ได้แก่

 • ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ   
  ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
 • นายสมพงษ์ วิริชัย     
  ดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย คนที่ 1
 • นายสุรพงษ์ ขะจวง   
  ดำรงตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย คนที่ 1
 • นางจันทรรัตน์ พรรณวงศ์    
  ดำรงตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย คนที่ 2


        มี ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ทำหน้าที่  ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการ รองจากรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  โดยแบ่งส่วนราชการ ออกเป็น 1 สำนัก กับ 5 กอง   และมีอัตรากำลังของแต่ละส่วน ดังนี้   ( ณ 16  มิถุนายน  2547)

 
1.
สำนักปลัด อบจ.  จำนวนข้าราชการ
13
คน
 
2.
กองกิจการสภา อบจ. จำนวนข้าราชการ
7
คน
 
3.
กองแผนและงบประมาณ  จำนวนข้าราชการ
8
คน
 
4.
กองคลัง   จำนวนข้าราชการ
11
คน
 
5.
กองช่าง   จำนวนข้าราชการ
28
คน
 
6.
กองการศึกษา   จำนวนข้าราชการ
5
คน
 
7.
กองพัสดุ    จำนวนข้าราชการ
4
คน
 

รวมจำนวนข้าราชการ 76 คน และมีลูกจ้างประจำจำนวน  27 คน

 

ส่วนราชการ แบ่งออกเป็น
สำนักปลัด อบจ.
นางอุษา เล็กศิริมนตรี ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.
กองคลัง
นางสาวสริตา กันตยาสกุล ผู้อำนวยการกองคลัง
กองพัสุและทรัพย์สิน
นางกิตติพร ชุ่มชื่น ผู้อำนวยกองพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
นายกำพล พรหมแจ้ง ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
กองแผนและงบประมาณ
นายวรการ หาญทองกูล ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
กองกิจการสภา อบจ.
นางกัลยกร จั่นแก้ว ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายณรงค์ชัย หงสารกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่มา : http://www.sukhothaipao.go.th

::ข่าวประชาสัมพันธ์::

:: ประกาศจังหวัดสุโขทัย ::

ประกาศ ประกวดราคา / สอบราคา