• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg
ผู้ว่าพิพัฒน์

ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน

 

1.การคมนาคมและขนส่ง

ทางรถยนต์
       
จังหวัดสุโขทัยมีเส้นทางคมนาคมสภาพดีเชื่อมโยงถึงกันระหว่างตำบล ระหว่างอำเภอ และระหว่างจังหวัด โดยมีทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงจังหวัดใช้เดินทางติดต่อภายใน เขตจังหวัด รวมทั้งเดินทางสู่จังหวัดใกล้เคียงได้โดยสะดวก ซึ่งระยะทางที่ใช้ในการคมนาคมขนส่ง ทางรถยนต์กับจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่  

สุโขทัย –อุตรดิตถ์ 115 กม.

สุโขทัย – พิษณุโลก 58 กม.

สุโขทัย – ตาก 80 กม.

สุโขทัย – แพร่ 187 กม.

สุโขทัย – กำแพงเพชร 78 กม.

สุโขทัย – นครสวรรค์ 203 กม.

 

ทางรถไฟ มีสถานีรถไฟเพียง 2 อำเภอ ได้แก่ สถานีรถไฟสวรรคโลก และสถานีรถไฟศรีนคร โดยมีต้นสายที่อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ผ่านจังหวัดพิษณุโลก และสถานีรถไฟชุมทาง บ้านดารา จังหวัดอุตรดิตถ์ ผ่านอำเภอศรีนคร และอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 

 

ทางอากาศ ใช้สนามบินจังหวัดพิษณุโลกมีระยะทางห่างจากจังหวัดสุโขทัย 60 กิโลเมตร โดยบริษัทการบินไทย จำกัด และสนามบินอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยบริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด ซึ่งมีเที่ยวบินภายในประเทศ

สายกรุงเทพฯ – สุโขทัย (ไป–กลับ)
สายสุโขทัย – เชียงใหม่ (ไป–กลับ)

 2.การสื่อสาร
        จังหวัดสุโขทัย มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 13 แห่ง มีสถานีบริการโทรคมนาคม 2 แห่ง ได้แก่ อำเภอเมืองสุโขทัย และอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย มีสถานีวิทยุกระจายเสียง 4 แห่ง ได้แก่
   1. สถานีวิทยุองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อสมท.) FM. ตั้งอยู่ตำบลยางซ้าย อำเภอเมืองสุโขทัย
   2. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM. ตั้งอยู่ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย
   3. สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ 3 FM. ตั้งอยู่ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ
   4. สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ 3 AM. ตั้งอยู่ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย

   จังหวัดสุโขทัย มีสถานีรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ 3 ช่อง คือ ช่อง 3 และ ช่อง 9 ตั้งอยู่อำเภอกงไกรลาศ ส่วนช่อง 7 ตั้งอยู่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง (เขาหลวง) อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย มีชุมสายโทรศัพท์ 21 แห่ง ในจำนวนนี้มีบ้านพักอาศัยเป็นประเภท ผู้เช่าเลขหมายมากที่สุด รองลงมาได้แก่ภาคธุรกิจ  

 

3.การไฟฟ้า ได้รับบริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย ซึ่งได้รับกระแสไฟฟ้า จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แบ่งการบริหารงานออกเป็นจุดรวมงาน 2 แห่ง ได้แก่ 7

 

   1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย รับผิดชอบพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอคีรีมาศอำเภอกงไกรลาศ อำเภอบ้านด่านลานหอย และอำเภอศรีสำโรง
   2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสวรรคโลก รับผิดชอบพื้นที่อำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีนคร อำเภอทุ่งเสลี่ยม และอำเภอศรีสัชนาลัย

 

4.การประปา มีที่ทำการประปา 5 แห่ง ได้แก่
   1. สำนักงานประปาสุโขทัย ให้บริการครอบคลุมพื้นที่เขตอำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอคีรีมาศ อำเภอบ้านด่านลานหอย และอำเภอกงไกรลาศ
   2. สำนักงานประปาสวรรคโลก ให้บริการครอบคลุมพื้นที่เขตอำเภอสวรรคโลก และอำเภอศรีนคร
   3. สำนักงานประปาศรีสัชนาลัย ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ในเขตอำเภอศรีสัชนาลัย
   4. สำนักงานประปาศรีสำโรง ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ในเขตอำเภอศรีสำโรง
   5. สำนักงานประปาทุ่งเสลี่ยม ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ในเขตอำเภอทุ่งเสลี่ยม

 

 

::ข่าวประชาสัมพันธ์::

:: ประกาศจังหวัดสุโขทัย ::

ประกาศ ประกวดราคา / สอบราคา