• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg
ผู้ว่าพิพัฒน์

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

การประกอบอาชีพที่สำคัญของชาวจังหวัดสุโขทัย คือ การเกษตรกรรม ทำให้เศรษฐกิจ ส่วนใหญ่ขึ้นกับผลผลิตการเกษตรกรรม และอื่น ๆ ดังนี้

1. ด้านการเกษตร เกษตรกรส่วนใหญ่มีที่ดินถือครองของตนเอง ได้แก่ พื้นที่ทำนา พื้นที่ปลูกพืชไร่ พื้นที่ปลูกไม้ผล พื้นที่ปลูกพืชผัก โดยในสภาพพื้นที่ไร่เกษตรกรปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกข้าวโพด ตามด้วยพืชตระกูลถั่วต่าง ๆ อ้อย ฝ้าย รวมทั้งผลไม้ต่างๆ ส่วนในสภาพนามีการปลูกข้าวนาปีเพียงอย่างเดียว และสภาพนาในเขตชลประทาน ฤดูฝนปลูกข้าวนาปี ฤดูแล้งปลูกข้าวนาปรัง พืชตะกูลถั่ว แตงโม ยาสูบ และพืชผักต่าง ๆ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดสุโขทัย ได้แก่ ข้าว ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ข้าวโพดสำหรับเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน และใบยาสูบ

2. ด้านปศุสัตว์ ประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดประกอบอาชีพด้านกสิกรรมเป็นหลัก โดยมีการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพรอง แนวทางส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจของจังหวัดตามลำดับความสำคัญ 4 ชนิด ได้แก่ โคเนื้อ โคนม สุกร และไก่พื้นเมือง

3. ด้านประมง จากลักษณะภูมิประเทศและลักษณะทางกายภาพของแม่น้ำยมมีลุ่มน้ำ สาขา ห้วย หนอง คลอง บึง เชื่อมต่อหลายสายทั่วทุกอำเภอ และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาตามธรรมชาติ ในช่วงฤดูน้ำหลากมีปลาน้ำจืดชุกชุม และพันธุ์ปลาหลายชนิด ทำรายได้ให้กับเกษตรกรตลอดปี

4. ด้านการตลาด การแปรรูปสินค้าการเกษตรที่ผลิตโดยกลุ่มเกษตรกร ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นรายได้จากผลิตภัณฑ์กล้วย รองลงมาเป็นไวน์ผลไม้ ไข่เค็ม และเนื้อสัตว์ นอกจากนั้นยังมีการประกอบการด้านธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม

5. ด้านอุตสาหกรรม เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรมทำให้อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมการเกษตรที่ใช้วัตถุดิบจากผลิตผลทางการเกษตรในท้องถิ่น

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และเทคโนโลยีการผลิตไม่ซับซ้อนมาก เช่นโรงสีข้าว โรงงาน สกัดน้ำมันพืช โรงงานหีบฝ้าย อู่ซ่อมรถยนต์ เป็นต้น โรงงานอุตสาหกรรมมีการกระจายตัวทั่วไปทุกอำเภอ ในจังหวัดสุโขทัย โดยอำเภอเมืองสุโขทัย และอำเภอสวรรคโลกจะมีจำนวนมากกว่าที่อื่น

::ข่าวประชาสัมพันธ์::

:: ประกาศจังหวัดสุโขทัย ::

ประกาศ ประกวดราคา / สอบราคา