• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg
ผู้ว่าพิพัฒน์

ข้อมูลด้านสังคม

ประชากร

ประชากรส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากชาวไทยดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในดินแดนนี้นานมาแล้ว โดยมีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และสำเนียงภาษาพูดเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง นอกจากนั้น ยังมีประชากรที่อพยพมาจากท้องถิ่นอื่นบ้างไม่มากนัก รวมทั้งชนกลุ่มน้อยเป็นชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง ม้ง เย้า และลีซอ ซึ่งส่วนหนึ่งอาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้มานานแล้ว และอีกส่วนหนึ่งอพยพมาจากจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดลำปาง น่าน พะเยา เชียงราย แพร่ ตาก และเพชรบูรณ์ ปัจจุบันชาวเขาเหล่านี้อาศัยอยู่ในเขตตำบลบ้านแก่ง ตำบลแม่สิน และตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย สำหรับอำเภอที่มีประชากรมากที่สุด คือ อำเภอเมืองสุโขทัย รองลงมาตามลำดับ ได้แก่ อำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีสำโรง อำเภอทุ่งเสลี่ยม อำเภอบ้านด่านลานหอย อำเภอกงไกรลาศ อำเภอคีรีมาศ และอำเภอศรีนคร เป็นอำเภอที่มีประชากรน้อยที่สุด สำหรับความหนาแน่นของประชากรในจังหวัดสุโขทัย โดยเฉลี่ย 91 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร ตารางแสดงจำนวนประชากร ณ เดือนธันวาคม 2553

ตารางแสดงจำนวนประชากร ณ เดือนธันวาคม 2553

อำเภอ

พื้นที่

หมู่บ้าน

ตำบล

เทศบาลเมือง

เทศบาลตำบล

อบต.

ชาย

หญิง

จำนวนบ้าน

เมืองสุโขทัย สวรรคโลก
ศรีสำโรง
ศรีสัชนาลัย
กงไกรลาศ
คีรีมาศ
ทุ่งเสลี่ยม
บ้านด่านลานหอย
ศรีนคร

581.474 586.192 565.731 2,050.51 502.382 521.892 569.932 1,018.11 199.865

86
117 118 134 109 100
59
71
49

9
13
13
11
11
10
5
7
5

1
1
0
0
0
0
0
0
0

3
2
1
2
1
2
2
2
1

8
10
12
8
10
 9
4
6
5

50,899 41,970 34,644 45,939 31,438 27,827 24,763 23,471 12,978

55,094 44,502 37,302 47,581 32,752 28,554 25,251 23,073 13,740

35,945 29,371 22,696 31,482 19,688 15,950 15,309 13,402 8,880

รวม

6,596.09

843 

84 

2

16 

72

293,929 

601,778

192,669

 

ที่มา : จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

::ข่าวประชาสัมพันธ์::

:: ประกาศจังหวัดสุโขทัย ::

ประกาศ ประกวดราคา / สอบราคา