• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ

ครั้งที่ กำหนดการประชุม หนังสือแจ้งเวียน รายงานการประชุมฯ
ประจำปี 2563
5/2563 30 กรกฎาคม 2563 - แจ้งเลื่อนการประมชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ ครั้งที่ 5/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร ล่าสุด!!
- ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ ครั้งที่ 5/2563 
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
 4/2563 29 มิถุนายน 2563  ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ ครั้งที่ 4/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 
 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563 28 พฤษภาคม 2563 - ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ ครั้งที่ 3/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 
- เลื่อนการประชุมกรมการจังหวัด ไม่มีกำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
- ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ ครั้งที่ 3/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563 27 กุมภาพันธ์ 2563  ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ ครั้งที่ 2/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร 
1/2563 29 มกราคม 2563 ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
ประจำปี 2562
12/2562 27 ธันวาคม 2562 ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ ครั้งที่ 12/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2562 30 พฤศจิกายน 2562 ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ ครั้งที่ 11/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร 
10/2562 28 ตุลาคม 2562   ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2562 30 กันยายน 2562   ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2562 30 สิงหาคม 2562 ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ ครั้งที่ 8/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร  ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2562 30 กรกฎาคม 2562 ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ ครั้งที่ 7/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร 
6/2562 27 มิถุนายน 2562 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ที่ สท 0017.3/ว2088 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ ครั้งที่ 6/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร 
5/2562 30 พฤษภาคม 2562   ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2562 29 เมษายน 2562   ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2562 28 มีนาคม 2562   ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562 27 กุมภาพันธ์ 2562   ดาวน์โหลดเอกสาร