• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ

ครั้งที่ กำหนดการประชุม หนังสือแจ้งเวียน รายงานการประชุมฯ
ประจำปี 2563
10/2563 29 ธันวาคม 2563 - หนังสือจังหวัดสุโขทัย ที่ สท 0017.3/ว4392 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ ครั้งที่ 10/2563  
9/2563  24 พฤศจิกายน 2563    
8/2563  30 ตุลาคม 2563 - หนังสือจังหวัดสุโขทัย ที่ สท 0017.3/ว3656 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ ครั้งที่ 8/2563  
7/2563  25 กันยายน 2563    
6/2563  28 สิงหาคม 2563    
5/2563 30 กรกฎาคม 2563 -
 
 4/2563 29 มิถุนายน 2563  - ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563 28 พฤษภาคม 2563 - ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563 27 กุมภาพันธ์ 2563  -
ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 29 มกราคม 2563 -
ดาวน์โหลดเอกสาร