• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ

การประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บังคับการ 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถาบันการศึกษา และ ผู้นำองค์กรเอกชน 

ประจำปี 2564
ครั้งที่ กำหนดการประชุม หนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม
11/2564 - วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัยชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ดาวน์โหลด
10/2564 - วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัยชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด 
9/2564 - วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีนครชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ควบคู่กับการประชุมผ่านระบบ ZOOM ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
8/2564 - วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. (ประชุมผ่านระบบ ZOOM) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
7/2564 - วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
6/2564 - วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
5/2564 - วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
4/2564 - วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
3/2564  - วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
2/2564  - วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1/2564  - วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด