การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ

ครั้งที่ กำหนดการประชุม หนังสือแจ้งเวียน รายงานการประชุมฯ
ประจำปี 2563
10/2563 29 ธันวาคม 2563 - หนังสือจังหวัดสุโขทัย ที่ สท 0017.3/ว4392 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ ครั้งที่ 10/2563  
9/2563  24 พฤศจิกายน 2563    
8/2563  30 ตุลาคม 2563 - หนังสือจังหวัดสุโขทัย ที่ สท 0017.3/ว3656 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ ครั้งที่ 8/2563  
7/2563  25 กันยายน 2563    
6/2563  28 สิงหาคม 2563    
5/2563 30 กรกฎาคม 2563 -
 
 4/2563 29 มิถุนายน 2563  - ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563 28 พฤษภาคม 2563 - ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563 27 กุมภาพันธ์ 2563  -
ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563 29 มกราคม 2563 -
ดาวน์โหลดเอกสาร