การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)

ลำดับ  เรื่อง 
2 - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลด
- เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัยชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ดาวน์โหลด
1 - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2563 วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 ดาวน์โหลด