• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๑๗ ตรวจราชการที่จังหวัดสุโขทัย

     

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๑๗ ตรวจราชการที่จังหวัดสุโขทัยย้ำการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

     วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.20 น. นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๑๗ พร้อมคณะ เข้าพบ นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย เพื่อหารือข้อราชการ และเป็นประธานการประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 17 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมศรีนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

     สำหรับประเด็นที่การติดตามตรวจราชการในครั้งนี้ประกอบด้วย การบริหารจัดการสถานที่กักกันตัวประเภท Local Quarantine (LQ) และ Alternative Local Quarantine (ALO) ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนด และเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข , การดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันกระทรวงมหาดไทย , การตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) , การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และการป้องกันแก้ไขปัญหาสาธารณภัย โดยมีประเด็นเน้นย้ำคือ การตรวจติดตามการก่อสร้างและการดูแลรักษาซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และการส่งเสริมและผลักดันตามข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564

>> วิชัย สิทธิพันธ์ / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย 055612286