• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

การประชุมคณะกรรมการเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2564

     

การประชุมคณะกรรมการเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2564

     วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2564 ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา โดยในที่ประชุมมีการรายงานผลการพิจารณาโครงการแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวเขตมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว และมีการพูดคุยระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการงบบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวประจำปี 2565 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว