• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

สุโขทัยจัดงานวันดินโลก ประจำปี 2563

     

สุโขทัยจัดงานวันดินโลก ประจำปี 2563

     วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงานวันดินโลก ประจำปี 2563 โดยมีนางกนกพร พรรณเทวี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุโขทัย นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน และประชาชน เข้าร่วมในพิธีเปิดงานครั้งนี้

     งานวันดินโลก ประจำปี 2563 จัดขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร รวมทั้งสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับวันดินโลก ให้กับนักเรียน และประชาชน ในพื้นที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน โดยองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศพระเกียรติคุณ รับรองวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวัน “ดินโลก” ด้วยพระปรีชาสามารถด้านการจัดการทรัพยากรดิน จนเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้ทูลเกล้าถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” เป็นประองค์แรกของโลก

     โดยกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย จุดเรียนรู้และนิทรรศการวันดินโลก นิทรรศการด้านทรัพยากรดิน จุดสาธิตการอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูง แปลงรวบรวมสายพันธุ์หญ้าแฝก จุดสาธิตการปลูกพืชคลุมดิน การปลูกพืชปุ๋ยสด ปุ๋ยอินทรีย์ และแปลงสาธิตการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อสนับสนุนเกษตรทฤษฎีใหม่