• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

การลงนาม MOU การดำเนินโครงการ “การพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด”

     

การลงนาม MOU การดำเนินโครงการ “การพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด”

     วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 11.30 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานกล่าวเปิด และร่วมลงนาม MOU ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการ "การพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด" และการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจำ ระหว่าง จังหวัดสุโขทัย โดย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดย นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก วัตถุประสงค์ของความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อให้จังหวัดทราบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในขอบเขตของการปกครอง และสนับสนุนให้ "จังหวัด" ตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกภายในขอบเขตการปกครอง และสนับสนุนให้ "จังหวัด" ตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก วิเคราะห์มาตรการในการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมกับบริบทของจังหวัด และเพื่อพัฒนาแผนการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับจังหวัด