• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2/2564

     

สุโขทัยจัดงานวันดินโลก ประจำปี 2563

     วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2/2564 เพื่อวางแผนกำหนดกรอบการจัดสรรโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน และประเภทเงินอุดหนุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     ในการนี้ นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย นำเสนอสรุปผลการขับเคลื่อนโครงการฯ กิจกรรมของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุโขทัย รวมทั้งนำเสนอแผนการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปีงบประมาณ 2564 โดยมีคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน/เจ้าหน้าที่กองทุนฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกงไกรลาศ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย