• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

งาน Sukhothai Art Crafts & Beyond 2020

     

งาน Sukhothai Art Crafts & Beyond 2020

     วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 17.30 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงาน Sukhothai Art Crafts & Beyond 2020 ณ สวนน้ำเปรมสุข อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมี นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน เข้าร่วมงาน ซึ่งงานนี้จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนเมืองสุโขทัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการเป็นสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกในสาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน พร้อมยกระดับเมืองสู่การเป็นศูนย์กลางการจัดประชุม งานแสดงสินค้า และอีเวนต์ระดับนานาชาติอย่างยั่งยืนต่อไป โดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย บริษัท สุโขทัยพัฒนาเมือง จำกัด สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (สศส.) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เมืองสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UCCN) และภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน