• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานอาสาสมัครแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

     

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานอาสาสมัครแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

     วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานอาสาสมัครแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อมอบหมายภารกิจแก่อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลในการดำเนินการชี้เป้า ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานสามารถเข้าไปให้บริการแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ตรงตามความต้องการอย่างทั่วถึง และทันต่อสถานการณ์ โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบของผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วย อาสาสมัคร แรงงานระดับตำบลทุกตำบล เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน จำนวนทั้งสิ้น 90 คน