• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564

     

การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564

     วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ซึ่งในที่ประชุมได้มีการพิจารณาแนวทางการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เช่น การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดสุโขทัย และรายงานผลให้ผู้บริหารของจังหวัดทราบเป็นรายสัปดาห์ , จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมารและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย (รายเดือน) , มอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (ร้อยละ 100)