• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

การประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 4/2563

     

การประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 4/2563

     วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยที่ประชุมมีการรายงานผลการดำนเนงานของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหงชาติ , พื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ำและมาตรการรองรับ นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2565 และ การขับเคลื่อนมาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำ 2563/2564 โครงการตามมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563/2564