• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

พิธีเปิดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     
พิธีเปิดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ โรงแรมไพลิน ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ในการจัดโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้บุคลากรท้องถิ่นได้เข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข และให้ความเข้าใจแนวทาง การดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งจะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้เข้าใจแนวทางการดำเนินงาน และนำไปปฏิบัติทำให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยได้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง และผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน รวมจำนวนทั้งสิ้น 180 คน