• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

การติดตามประเมินผลโครงการติดตามประเมินผลนโยบายรัฐบาล : จัดสรรงบประมาณของแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

     
การติดตามประเมินผลโครงการติดตามประเมินผลนโยบายรัฐบาล : จัดสรรงบประมาณของแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

     วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. นายบัณฑิต พรหมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ได้รับมอบหมายเป็นประธานการประชุมและบรรยายสรุปผลนโยบายการท่องเที่ยวเกี่ยวกับการสร้างรายได้ของจังหวัดสุโขทัย ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการประชุมการติดตามประเมินผลโครงการติดตามประเมินผลนโยบายรัฐบาล : จัดสรรงบประมาณของแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมศรีนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย สำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร (อพท.4) และสำนักงานศิลปากรที่ 6 สุโขทัย เข้ารับการติดตามประเมินผลโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในครั้งนี้ด้วย