• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

รายการวิทยุ "คุยกับผู้ว่า" ประจำวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563

 

รายการวิทยุ "คุยกับผู้ว่า" ประจำวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563


     วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 14.10 - 15.00 น. นาย วิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ร่วมจัดรายการวิทยุ "คุยกับผู้ว่า" ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัย โดยมีประเด็น ดังนี้
     1.แนวนโยบายดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัดสุโขทัย
     2. มาตรการดูแลคุณภาพชีวิตผู้พิการ และผู้ดูแลคนพิการตามนโยบายรัฐบาล ดำเนินรายการโดย...นายธนกฤต มาตรแม้น