• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

คณะกรรมการขับเคลื่อน หมู่บ้านรักษาศีล 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

     

คณะกรรมการขับเคลื่อน หมู่บ้านรักษาศีล 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

     วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่วัดตระพังทอง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย พระเทพศาสนภิบาล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “ หมู่บ้านรักษาศีล 5” ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้นำคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชม หมู่บ้านรักษาศีล 5 ของจังหวัดสุโขทัย บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเก่า ที่เป็นตัวแทนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบระดับจังหวัด โดยพระราชวิมลเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และนายชัยณรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นำคณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านให้การต้อนรับและนำเสนอผลงาน โอกาสนี้ พระเทพศาสนภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ ได้สอบถามผลการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะการทำงานแบบบูรณาการ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อเป็นการยกระดับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 สู่ ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ที่เกิดจากความร่วมมือของชาวบ้านในพื้นที่ด้วยความเต็มใจบนพื้นฐาน วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยที่สืบต่อกันมาอย่างช้านาน

     โดยปี 2563 จังหวัดสุโขทัยได้คัดเลือก “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ต้นแบบดีเด่น ระดับอำเภอ จำนวน 7 หมู่บ้าน และ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ต้นแบบระดับจังหวัด จำนวน 2 หมู่บ้าน คือ บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย และบ้านหน้าวัดลาย หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย