• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น เขต 26 จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 3/2563

     

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น เขต 26 จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 3/2563

     วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น เขต 26 จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 2 สำนักงานโรงงานน้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด โดยในที่ประชุมได้มีการรายงานให้ทราบแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ในฤดูการผลิตปี 2563/2564 และที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา ร่างประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาลในจังหวัดสุโขทัย ฤดูการผลิตปี 2563/2564 และการแต่งตั้งคณะทำงานควบคุมการผลิตประจำโรงงานน้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด