• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

การประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดสุโขทัย (โต๊ะข่าว) ครั้งที่ 10/2563

     

การประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดสุโขทัย (โต๊ะข่าว) ครั้งที่ 10/2563

     วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสุชาติ ทีคะสุข เป็นประธานการประชุม เฝ้าระวังยาเสพติดจังหวัดสุโขทัย (โต๊ะข่าว) ครั้งที่ 10/2563 ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ซึ่งในที่ประชุมได้มีการรายงานสถานการณ์ ปัญหา อุปสรรค และสถานการณ์ยาเสพติดจังหวัดสุโขทัย และสถานการณ์แพร่ระบาดของยาเสพติด ภาคเหนือตอนล่าง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง