• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

     

การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

     วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และบรรยายพิเศษในหัวข้อการเข้าถึงสิทธิการบริการทางสังคมของคนพิการ ณ โรงแรมบ้านหมอรีสอร์ท ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย