• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

     

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

     นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย จำนวน 12 หน่วยเลือกตั้ง ดังนี้
     1. หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย
     2. หน่วยเลือกตั้งที่ 7 เขตเลือกตั้งที่ 4 หมู่ 4 ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก
     3. หน่วยเลือกตั้งที่ 10 เขตเลือกตั้งที่ 3 หอประชุมโรงเรียนบ้านไทยชนะศึก ตำบลเขาแก้วสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสี่ยม
     4. หน่วยเลือกตั้งที่ 4 เขตเลือกตั้งที่ 2 หอประชุมโรงเรียนบ้านสารจิตร ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย
     5. หน่วยเลือกตั้งที่ 10 เขตเลือกตั้งที่ 1 อาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปภัมถ์ ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร
     6. หน่วยเลือกตั้งที่ 8 , 9 เขตเลือกตั้งที่ 1 ศาลากลางหมู่บ้าน ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง
     7. หน่วยเลือกตั้งที่ 4 เขตเลือกตั้งที่ 5 ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านกระชงค์ หมู่ 3 ตำบลยางซ้าย อำเภอเมืองสุโขทัย
     8. หน่วยเลือกตั้งที่ 4 เขตเลือกตั้งที่ 3 ศาลาเอนกประสงค์ และหน่วยเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 2 โรงเรียนบ้านกงราษฎร์อุทิศ ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ
     9. หน่วยเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 1 ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านปากคลองเรือ หมู่ 3 ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ
     10. หน่วยเลือกตั้งที่ 4 เขตเลือกตั้งที่ 1 ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย