• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

บรรยากาศการเปิดหีบเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

     

บรรยากาศการเปิดหีบเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

     บรรยากาศการเปิดหีบเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ภาพรวมในทุกพื้นที่ของสุโขทัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยที่ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เวลา 08.10 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีรายชื่ออยู่ลำดับที่ 324 หลังจากลงคะแนนได้พูดคุยกับ นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และ ผอ.กกต.จังหวัดสุโขทัย ที่มาร่วมสังเกตุการณ์พร้อมกล่าวเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ออกมาใช้สิทธิกันให้มากๆ เลือกคนดี มีความสามารถ มาบริหารท้องถิ่นเพื่อสุโขทัยจะได้มีการพัฒนา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

     สำหรับจังหวัดสุโขทัย มี 9 อำเภอ แบ่งเป็นเขตเลือกตั้ง 30 เขต มีจำนวนหน่วยเลือกตั้ง 999 หน่วย จำนวนผู้มีสิทธิ 476,180 คน โดยกกต.จังหวัดสุโขทัยคาดหวัง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยครั้งนี้จะมีผู้มาใช้สิทธิ ร้อยละ 80

>> วิชัย สิทธิพันธ์ / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย 055612286